VOORWAARDEN

 1. STEPHEX STABLES NV, met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (België) aan de lovegemstraat 8, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0477.214.858 organiseert tijdens haar event de BRUSSELS STEPHEX MASTERS editie 2019 dewelke gehouden worden van 28.8.2019 tot 1.9.2019 op 30.8.2019 een veiling van paarden en embryo’s.  
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden. Deelname aan een veiling betekent voor een bieder niet dat een kavel zonder meer aan de bieder wordt verkocht.
 3. STEPHEX STABLES NV verkoopt op deze veiling alsook via haar website eigen paarden en embryo’s. De koper die wenst te bieden via de online veiling dient zich via de website www.stephex.auction te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de online veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. STEPHEX STABLES NV heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). 
 4. De kavels worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
 5. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door STEPHEX STABLES NV aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 6. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO
 7. De paarden worden op het eind van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + de van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich na toewijzing tot betaling van het afrekeningsbedrag.
 8. Indien de Koper zich terugtrekt, om welke reden dan ook, is STEPHEX STABLES NV gerechtigd om het kavel opnieuw te veilen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan STEPHEX STABLES NV van de kosten dewelke met deze herveiling gepaard gaan, minstens van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de herveiling niet gerealiseerd werd. 
 9. Indien de koper niet geïdentificeerd kan worden, is STEPHEX STABLES NV gerechtigd om het kavel opnieuw te veilen. 
 10. De voorlopige toewijzing geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door STEPHEX STABLES NV. Onmiddellijk na de toewijzing zal de veilingmeester aan STEPHEX STABLES NV verzoeken om haar gebeurlijke goedkeuring te willen bevestigen om de definitieve toewijzing van de kavels te kunnen bekomen. 
 11. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de ontvangst door STEPHEX STABLES NV van de betaling door de koper.
 12. STEPHEX STABLES NV reikt aan de koper een factuur uit dewelke contact betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het paard en/of embryo aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van STEPHEX STABLES NV.
 13. Indien STEPHEX STABLES NV niet binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper heeft ontvangen, is de koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van STEPHEX STABLES NV te betalen (a) een intrestvergoeding van 1% per maand over het totaal verschuldigde afrekeningsbedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot op de dag van de integrale betaling en (b) een aanvullende schadevergoeding ten bedrage van 10% op het afrekeningsbedrag. 
 14. Indien STEPHEX STABLES NV binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper niet ontvangen heeft, heeft STEPHEX STABLES NV voorts het recht zonder ingebrekestelling de koop als ontbonden te beschouwen, met de mogelijkheid voor STEPHEX STABLES NV om een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het afrekeningsbedrag in rekening te brengen. 
 15. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde kavels gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en STEPHEX STABLES in onderling overleg de schikkingen voor de levering. De levering geschiedt in België op het adres van de maatschappelijke zetel van de STEPHEX STABLES NV tenzij andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen. Gebeurlijke transportkosten zijn ten laste van de koper. 
 16. Niet alle embryo’s dewelke te koop aangeboden worden, werden reeds ingeplant in een dragermerrie. In het veilingcatalogus wordt een duidelijk onderscheid gemaakt. Indien het kavel betrekking heeft op een embryo dewelke reeds ingeplant werd, gelden er, bijkomend, de hiernavolgende voorwaarden. De dragermerrie welke het aan de Koper verkochte Embryo draagt, blijft eigendom van STEPHEX STABLES NV en wordt, na voorafgaandelijke verwittiging, uiterlijk 6 maanden na de geboorte van het Veulen door de Koper teruggebracht aan de STEPHEX STABLES NV, in goede gezondheid, ontwormd en gevaccineerd. STEPHEX STABLES NV kan een waarborg vragen (t.w.v. 2000 euro excl. btw) aan de Koper voor het gebruik van de dragermerrie. Deze waarborg wordt terugbetaald aan de Koper wanneer de dragermerrie in goede staat wordt teruggebracht aan STEPHEX STABLES NV. Tot op minimum de 60ste dag dracht of op de datum van verkoop, wanneer deze de 60 dagen dracht overschrijdt draagt STEPHEX STABLES NV de volledige verantwoordelijkheid voor de dragermerrie en haar ongeboren Veulen. STEPHEX STABLES NV is niet meer verantwoordelijk voor de gezondheid van de dragermerrie en haar ongeboren Veulen na de verkoop van het Embryo. 
 17. STEPHEX STABLES NV maakt de koper er attent op dat de koper de mogelijkheid heeft om onmiddellijk na aankoop een verzekering af te sluiten bij Catherine De Buyl Insurance. 
 18. STEPHEX STABLES NV beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 19. De koper kan geen recht ontlenen aan het feit dat STEPHEX STABLES de kavels heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
 20. De informatie betreffende de te koop aangeboden kavels is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de kavels, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. STEPHEX STABLES NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de veilingcatalogus of op haar website en online catalogus. 
 21. STEPHEX STABLES NV is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van STEPHEX STABLES NV maximaal beperkt tot de door de Koper afrekeningsbedrag en door de bedragen dewelke door haar verzekeraar gedekt worden. 
 22. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden na de veiling een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door STEPHEX STABLES NV in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 23. STEPHEX STABLES NV behoudt zich het recht voor om deze Veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Indien een of meer van in de Veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, bereik en doel daarvan.
 24. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 25. STEPHEX STABLES NV beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de verkoping zouden kunnen ontstaan.
 26. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.