VOORWAARDEN

 1. STEPHEX STABLES NV, met maatschappelijke zetel te 1861 Meise (België) aan de lovegemstraat 8, ingeschreven in het KBO-register onder het nr. 0477.214.858 organiseert tijdens haar evenement BRUSSELS STEPHEX MASTERS een veiling van 16 loten met 17 veulens dewelke gehouden wordt op donderdagavond 24/08/2023 , 21.00h CET.  STEPHEX STABLES verkoopt enkel loten dewelke haar eigendom zijn.
 2. Het deelnemen aan deze veiling impliceert de uitdrukkelijke en voorbehoudsloze kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden.
 3. De live veiling wordt uitgezonden op het internet via clipmyhorse. De koper die online wenst te bieden dient zich via de website www.stephex.auction te registreren op de door STEPHEX STABLES voorgeschreven wijze op de veilingwebsite alvorens hij kan deelnemen aan de veiling. Deze registratie geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de veilingvoorwaarden. Verder verklaart de koper door deelname aan een veiling bevoegd te zijn tot het verrichten van rechtshandelingen en verklaart de koper zich bevoegd tot het sluiten van een koopovereenkomst met betrekking tot het betreffende veulen. STEPHEX STABLES behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling op elk moment te weigeren of eenzijdig te beëindigen. Op eerste verzoek van STEPHEX STABLES dient de koper een geldig identiteitsbewijs te overleggen, bij gebreke waarvan de koper niet mag deelnemen aan de veiling. De koper is verplicht ervoor te zorgen dat alle door de bieder aan STEPHEX STABLES te verstrekken informatie bij inschrijving volledig, juist en naar waarheid is ingevuld en de koper staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie. Mocht deze informatie op enig moment wijzigen, dan is de koper verplicht STEPHEX STABLES onmiddellijk van deze wijziging (en) op de hoogte te stellen. De gebruikersnaam en het wachtwoord die door de koper voor een veiling worden gebruikt, zijn strikt persoonlijk en mogen door een koper niet aan derden worden overgedragen. Als de koper vermoedt dat iemand anders zijn of haar wachtwoord kent, moet de bieder STEPHEX STABLES hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. De koper is aansprakelijk voor en gebonden aan alle transacties die plaatsvinden op een veiling en die voortvloeien uit het gebruik van zijn / haar wachtwoord en / of gebruikersnaam, ook in geval van misbruik indien de koper onzorgvuldig is omgegaan met zijn / haar gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. De koper is zich er van bewust en stemt er uitdrukkelijk mee in dat de via de website beschikbare diensten beperkt zijn tot het technisch mogelijk maken van het via het internet volgen van de veiling en het als bieder participeren aan de veiling. STEPHEX STABLES NV heeft en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en het verloop van de veiling via haar website (bijvoorbeeld en zonder limitatief te willen zijn: het uitvallen van de website tijdens de veiling of de vertraging van de werking van de website tijdens de veiling). STEPHEX STALBLES stelt alles in het werk om haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens en / of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. In zijn omgang met STEPHEX STABLES is de koper verplicht om de computer en / of elk ander apparaat dat hij / zij gebruikt om toegang te krijgen tot de veilingwebsite adequaat te beveiligen, en zoals gebruikelijk te beschermen tegen virussen of andere onwettige programma's of bestanden die kunnen verspreid via internet. 
 5. De loten worden verkocht in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling. 
 6. De verkoop komt tot stand volgens Belgisch recht door middel van veiling en toewijzing aan de hoogste bieder na betaling van het afrekeningsbedrag al dan niet te verhogen met BTW. De veiling staat onder toezicht van een door STEPHEX STABLES NV aan te duiden veilingmeester dewelke een proces-verbaal van de toewijzing opmaakt.
 7. De biedingen geschieden per opbod (per 1.000,00 EUR tot 20.000,00 EUR, per 2.000,00 EUR vanaf 20.000,00 EUR)
 8. De betalingen geschieden in EURO
 9. De loten worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder. De afrekening wordt ten aanzien van de koper als volgt berekend: de toewijzingsprijs + de van toepassing zijnde BTW, is het afrekeningsbedrag. Met het uitbrengen van een bod verbindt de bieder zich na toewijzing tot betaling van het afrekeningsbedrag.
 10. Indien de Koper zich terugtrekt, om welke reden dan ook, is STEPHEX STABLES NV gerechtigd om het veulen opnieuw te verkopen. De particuliere koper/consument beschikt over een herroepingsrecht van 14 dagen. De initiële koper is gehouden tot betaling aan STEPHEX STABLES NV van de kosten dewelke met deze wederverkoop gepaard gaan, minstens van het verschil in de koopprijs dewelke tijdens de wederverkoop niet gerealiseerd werd. 
 11. Indien de koper niet geïdentificeerd kan worden, is STEPHEX STABLES NV gerechtigd om het veulen opnieuw te verkopen. 
 12. De voorlopige toewijzing geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door STEPHEX STABLES NV. Onmiddellijk na de toewijzing zal de veilingmeester aan STEPHEX STABLES NV verzoeken om haar gebeurlijke goedkeuring te willen bevestigen om de definitieve toewijzing van het veulen te kunnen bekomen. 
 13. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing. De eigendom van het veulen gaat over op het ogenblik van de ontvangst door STEPHEX STABLES NV van de betaling door de koper. 
 14. STEPHEX STABLES NV reikt aan de koper een factuur uit dewelke contact betaalbaar is en voorafgaandelijk aan de levering van het veulen aan de koper vereffend dient te worden op de rekening van STEPHEX STABLES NV.
 15. Indien STEPHEX STABLES NV niet binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper heeft ontvangen, is de koper van rechtswege in verzuim en verplicht om naast het overig verschuldigde aan en ten behoeve van STEPHEX STABLES NV te betalen (a) een intrestvergoeding van 1% per maand over het totaal verschuldigde afrekeningsbedrag te berekenen vanaf de dag van de veiling tot op de dag van de integrale betaling en (b) een aanvullende schadevergoeding ten bedrage van 10% op het afrekeningsbedrag. 
 16. Indien STEPHEX STABLES NV binnen de 5 werkdagen na de veiling de algehele betaling van de koper niet ontvangen heeft, heeft STEPHEX STABLES NV voorts het recht zonder ingebrekestelling de koop als ontbonden te beschouwen, met de mogelijkheid voor STEPHEX STABLES NV om een forfaitaire schadevergoeding van 20% op het afrekeningsbedrag in rekening te brengen. 
 17. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de geveilde loten gaat onmiddellijk na toewijzing over op de koper. Na de veiling én betaling treffen koper en STEPHEX STABLES in onderling overleg de schikkingen voor de levering. De levering geschiedt in België op het adres van de maatschappelijke zetel van de STEPHEX STABLES NV tenzij andersluidende schriftelijke afspraken tussen partijen. Gebeurlijke transportkosten zijn ten laste van de koper. 
 18. STEPHEX STABLES NV maakt de koper er attent op dat de koper de mogelijkheid heeft om onmiddellijk na aankoop een verzekering af te sluiten bij Catherine De Buyl Insurance. 
 19. STEPHEX STABLES NV beslecht in laatste instantie alle betwistingen die tijdens de veilingverrichtingen nopens de veiling zouden kunnen ontstaan.
 20. De koper kan geen recht ontlenen aan het feit dat STEPHEX STABLES de loten heeft geselecteerd.
 21. De informatie betreffende de te koop aangeboden loten is er enkel op gericht een indruk te geven over de kwaliteiten van de loten, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. STEPHEX STABLES NV is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen in de catalogus of foutieve vermeldingen op haar website. 
 22. STEPHEX STABLES NV is niet aansprakelijk voor zichtbare en/of verborgen gebreken. Alleszins is de aansprakelijkheid van STEPHEX STABLES NV maximaal beperkt tot de door de koper afrekeningsbedrag en door de bedragen dewelke door haar verzekeraar gedekt worden. 
 23. In geval van export zal de koper binnen 3 maanden na de veiling een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog door STEPHEX STABLES NV in rekening brengen van de verschuldigde BTW.
 24. STEPHEX STABLES NV behoudt zich het recht voor om deze veilingvoorwaarden zonder voorafgaande aankondiging aan te passen. Indien een of meer van in de veilingvoorwaarden genoemde bepalingen niet rechtsgeldig zouden zijn of worden, blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in plaats van de bedoelde niet rechtsgeldige bepaling een nieuwe bepaling, die met de bedoelde oude niet rechtsgeldige bepaling zoveel als mogelijk overeenkomt voor wat betreft inhoud, het bereik en het doel daarvan.
 25. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
 26. STEPHEX STABLES NV zal in laatste aanleg alle geschillen regelen die kunnen ontstaan ​​tijdens of over de veiling.
 27. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Belgische wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop. De Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank van Brussel en de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van gebeurlijke geschillen.